Algemene voorwaarden:

Algemene leveringsvoorwaarden Care Training Group B.V. (CTG)


Bedrijfsgegevens:
Care Training Group B.V. (CTG)
Noordenweg 24 N
2984 AG Ridderkerk
Tel: 0180 499 385
Fax: 0180 499 390
KvK: 51619199, Rotterdam
Email: info@ctgnetwerk.com
www.ctgnetwerk.com

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/ offertes die worden gedaan door CTG B.V.,  hierna te noemen CTG
2. Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

Artikel 2: Definities
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de instelling of rechtspersoon die de opdracht geeft aan CTG
2. Onder de opdrachtnemer wordt CTG verstaan

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van CTG zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.
2. De geldigheidsduur van de offerte is 2 maanden gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum.
3. De opdracht wordt bevestigd door de opdrachtgever per fax of per email.
4. De in de opdracht vermelde datum (danwel data) worden direct na de bevestiging gereserveerd.
5. Indien gereserveerde data door opdrachtgever of opdrachtnemer gewijzigd dient te worden verplichten beide partijen zich, tenminste 21 dagen tevoren, tot overleg over (een) alternatieve datum (data).
6. Datum (data) is definitief wanneer CTG de betreffende datum (data) heeft bevestigd.
7. Na bevestiging van datum (data) is de opdrachtgever aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Annuleringen/ wijzigingen
1. De opdrachtgever verbindt zich bij de opdrachtbevestiging tot betaling van de gehele lessom, ongeacht of al dan
niet of geheel of gedeeltelijk de lessen worden gevolgd.
2. Absentie van één (of meerdere) student(en) tijdens de geplande onderwijsactiviteit ontheft de opdrachtgever niet
van verplichting tot betaling. Verzuim van meerdere lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.
3. Een training/cursus kan door de opdrachtgever worden geannuleerd.
4. Een opleiding kan niet worden geannuleerd.
5. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
– de annulering wordt per post, fax dan wel email gemeld bij CTG.
– de datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.
– tot 30 dagen voor aanvang: geen annuleringskosten.
– van de 30e dag tot de 14e dag: 50 % van de overeengekomen prijs.
– van 14e dag tot de 7e dag: 75 % van de overeengekomen prijs.
– van de 7e dag tot de dag van aanvang: 100 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 5: Werkzaamheden CTG
1. Het overeenkomstig uitvoeren van de werkzaamheden door daarvoor geschikte docenten/ trainers.
2. Het beschikbaar stellen van studie/ lesmaterialen, voor zover hier niet in is voorzien door de opdrachtgever.
3. Voor de verzending van studiematerialen worden portokosten berekend conform TNT-tarieven. Per opdracht,
waarbij studiemateriaal verzonden wordt, wordt eenmalig € 15,– handelingskosten gerekend.

Artikel 6: Prijs
1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding/ offerte, danwel het door CTG aangegeven
tarief in de aanbieding/ offerte. De prijs houdt onder meer in:
– de kosten van de door de docenten/ trainers te besteden werkuren, inclusief reiskosten.
– de kosten van benodigde lesmaterialen/ onderwijsmiddelen.
2. Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht worden direct aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht, evenals van overheidswege opgelegde maatregelen die prijsverhogend werken.
3. De tarieven van CTG worden jaarlijks, in januari, vastgesteld en geïndexeerd.
4. Alle tarieven van cursussen, trainingen en opleidingen zijn exclusief verblijfskosten.

Artikel 7: Betaling
1. Na bevestiging van aanbieding/ offerte vindt facturatie plaats.
2. De factuur wordt conform de bevestigde afspraak opgesteld en verzonden.
3. Betaling dient binnen 21 dagen te geschieden. Is na 21 dagen het verschuldigde bedrag nog niet ontvangen, dan ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering.
4. Indien er 2 weken na het versturen van de herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden, dan wordt een nieuwe factuur verzonden met een verhoging van € 50,- administratiekosten.
5. Indien het bedrag van de 2e factuur niet binnen 14 dagen is ontvangen wordt de factuur ter hand gesteld aan een administratie- incasso bureau. Alle, hieruit voortvloeiende kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6. Het overeengekomen aantal deelnemers mag niet overschreden worden. Bij overschrijding wordt het aantal extra deelnemers met behulp van een factuur apart in rekening gebracht.

Artikel 8: Klachten
1. Onder een klacht wordt verstaan: een onenigheid of een geschil.
2. De klacht heeft betrekking op de standpunten en verklaringen van CTG, de gemaakte afspraken met
de opdrachtgever, danwel een op de onderwijsactiviteit gerelateerde reglement of regeling.
3. Indien er sprake is van een reglement/ regeling geldt de procedure zoals omschreven in de betreffende regeling.
4. Een klacht kan uitsluitend worden ingediend door een direct belanghebbende.
5. Na beëindiging van de onderwijsactiviteit wordt de klacht schriftelijk gemeld volgens de geldende procedure.
Deze procedure is op verzoek te verkrijgen bij CTG.
6. Na het melden van een klacht verplichten partijen zich om, in maximaal 3 gesprekken, tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen..
7. Indien er na de gesprekken geen oplossing is bereikt volgens punt 5, wordt door CTG de advisoryboard geraadpleegd.
8. De uitspraak van de advisoryboard over de klacht vindt plaats binnen 5 werkweken, wordt schriftelijk gemotiveerd en is bindend voor alle betrokkenen.
9. Klachten met een urgent karakter, kunnen telefonisch worden gemeld bij CTG.
10. Bij overige problemen, zijnde geen klachten, voor, tijdens en na afloop van de onderwijsactiviteit moeten deze op
het kantoor van CTG worden gemeld. Het nummer is bereikbaar van 07.30 – 14.00 uur. Buiten deze tijdstippen
voorziet een voicemail in een verwijzing naar andere nummers. Indien er een onderwijsactiviteit op zaterdag
plaatsvindt, is het nummer 0654- 653 534.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. CTG is niet aansprakelijk voor de kosten (danwel andere gevolgen) die kunnen ontstaat als direct danwel indirect gevolg van:
– overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven.
– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door/ of
vanwege/ de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
– onoordeelkundig handelen, danwel behandeling van de door CTG geleverde diensten/ producten.
– het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens door de opdrachtgever.
– het niet voldoen van de deelnemers aan de voor de betreffende onderwijsactiviteit noodzakelijke gezondheidseisen.
2. CTG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik van protocollen, materialen en apparatuur waarbij schade, danwel letsel wordt veroorzaakt of toegebracht aan de deelnemers, patiënten, dan wel aan derden.
3. Geen rechten kunnen worden ontleend aan/ door het gebruik van onderwijsleermiddelen.
4. Schade toegebracht, of het spoorloos raken van ter beschikking gestelde materialen door CTG ten behoeve van de onderwijsactiviteit aan de opdrachtgever, met opzet of grove schuld wordt verhaald op de opdrachtgever.


Artikel 10: Onderwijs

1. CTG staat garant voor actueel, kwalitatief- en didactisch verantwoord lesmateriaal.
2. Het oefenmateriaal is deugdelijk, in goede staat en hygiënisch.
3. De docent/ trainer van CTG is een gekwalificeerde en professionele beroepsbeoefenaar op het specifieke terrein van de, door de docent/ trainer verzorgde onderwijsactiviteit.
4. Voor Life Support trainingen geldt een eigen certificeringsbeleid van CTG.

Artikel 11: Overmacht
1. Indien CTG door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren en niet binnen redelijke tijd kan uitvoeren heeft zowel CTG als de opdrachtgever het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht op te schorten, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan:
– oorlog.
– blokkade.
– terrorismedreiging.
– bommelding.
– bovenmatig ziekteverzuim personeel.
– extreme weersomstandigheden, die de veiligheid van docenten/ trainers en/ of studenten in gevaar kan brengen.
– natuurrampen.

Artikel 12: Auteursrechten
1. Leermateriaal, zoals bedoeld en gebruikt conform art. 2.2 is eigendom van de betreffende auteur en wordt, als onderwijsleermiddel, ter beschikking gesteld aan de studenten door de betreffende docent.
2. Onder leermateriaal wordt hier verstaan: informatie weergegeven op papier, gebonden of op andere wijze, dia’s, schema’s, tabellen, overzichten, abstracts, artikelen, reviews, editorials, etc. alsook specifiek ontwikkelde software/ programma’s welke in de onderwijssituatie gebruikt wordt.
3. De auteur beslist in individuele gevallen over het recht tot vermeerdering van leermateriaal.
4. onder vermeerdering wordt hier verstaan: het op mechanische, elektronische dan wel op andere wijze vermeerderen van het leermateriaal zoals beschreven in punt 2.
5. Op leermateriaal, ontwikkeld door CTG, berust het auteursrecht.
6. Tenzij anders is overeengekomen, is het niet toegestaan het leermateriaal van CTG te vermeerderen.
7. Indien toestemming verkregen is tot vermeerdering van leermateriaal gelden de volgende voorwaarden:
– expliciete vermelding van: naam en functie van de auteur en de vermelding van een actueel correspondentieadres van de auteur, toegevoegd op een aparte en goed zichtbare plaats op/ in het betreffende leermateriaal.
8. Het auteursrecht op de Practitioners opleidingen berust bij CTG en valt onder het merkenrecht klasse 41 en 44 woord en beeldmerk en wordt    bewaakt door Novagraaf Intellectual Property.
9. Alle programma’s, onderdelen hiervan, volgorde, programmering en uitwerking zijn het intellectuele eigendom van CTG


Artikel 13: Geschillen en toegepast recht
1. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie en/ of toepassing van deze voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.
2. Op alle voorwaarden, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen, waarop de voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht en/ of het Internationaal privaatrecht van toepassing.

opleiding instituut pretesten accreditatie algemene voorwaarden media case studies informatie laten plaatsen onderwijsruimte