standpunten verklaringen Care Training Group B.V. Logo

Twee in elkaar overlopende vormen, die samen een cirkel vormen met een verbreding naar het centrum, geven de gestyleerde vakinhoudelijkheid en de professionaliteit van de beroepsbeoefenaar weer. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar te onderscheiden van elkaar. De verbreding van beide elementen geven de groei van deze elementen tijdens de opleiding weer. Het specifiek trainen van beide elementen staat in het onderwijs centraal. Dit is de verklaring voor de T in ons logo: centraal en op de voorgrond tredend.

Bescherming

De naam Ð Practitioner is ondergebracht in de klassen 41 en 44 van het Benelux merkendepot voor woordmerk en beeldmerk en wordt bewaakt door Novagraaf Intellectual Property te Amsterdam. Naam en beeldmerk mogen uitsluitend gebruikt worden door studenten, danwel door CTG gecertificeerde beroepsbeoefenaren. Gebruik van woordmerk en beeldmerk steeds na toestemming van CTG.

Missie

Care Training Group stelt zich ten doel om de Health Care Professional optimaal te laten presteren in de beroepsuitoefening. Betere performance komt tot uiting in een kwalitatief verantwoorde behandeling van de cliënt (patiënt). Om deze doelstelling te realiseren maakt CTG gebruik van actuele ontwikkelingen, literatuur, bewezen stellingen en protocollen, om een eenduidige, maar bovenal, uniforme behandel- en zorgstrategie te realiseren.  

Doelgroep

Medisch specialisten, arts-assistenten en (gespecialiseerde) verpleegkundigen physician assistants, verpleegkundig specialisten,  paramedici, werkzaam binnen de Spoedeisende Hulp, Intensive Care, High Care, Cardiac Care, Medium Care, Dialyse en Anesthesie en overige afdeling waar acute problematiek verwacht kan worden.

Activiteiten
  • Volledige verzorging van opleidingen, trainingen, cursussen en bijscholingen
  • Uitwisselen van vakinhoudelijke informatie
  • Bijdragen aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • Ontwikkelen van nieuwe opleidingen, cursussen en trainingen
  • Adviezen over beleid en implementatie d.m.v. consultancy
  • Services en networking
Doelen

De Health Care Professional te assisteren bij het bereiken van een optimale prestatie door:

  • Het ontwikkelen èn onderhouden van een professionele werkrelatie met derden
  • Het herkennen, ontwikkelen en praktisch toepassen van ieders unieke mogelijkheden en deze te benutten
  • Ondersteuning van persoonlijke en professionele vaardigheden, voor een optimale prestatie
  • Het vormen, onderhouden en uitbreiden van een persoonlijk netwerk welke bijdraagt aan een permanent leerklimaat
Certificering

C.T.G. is een voorstander van het inzichtelijk maken van de beroepsuitoefening. Bij onze opleidingen, trainingen en cursussen vindt dit plaats d.m.v. een praktijktoets, terwijl het theoretische leerrendement in een schriftelijke toetsing kan worden vastgelegd.

Bij voldoende resultaat verkrijgt de deelnemer een certificaat, danwel een bewijs van deelname. Toetsing wordt altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Standpunten en verklaringen:

– CTG discrimineert niet op basis van ras, kleur, nationaliteit, sekse & geloofsovertuiging.

– CTG wil in haar activiteiten een omgeving creëren waarbij recht gedaan wordt aan het unieke van elke student

– Verbale en non-verbale uitingen van ongewenste seksuele intimiteiten, geweld en discriminerend gedrag worden niet getolereerd

– CTG gaat bij haar activiteiten uit van ‘goed werknemerschap’ en ‘goed deelnemerschap’

– CTG wil met haar deelnemers een permanent contact opbouwen

– CTG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik van protocollen, materialen en apparatuur waarbij schade danwel

letsel wordt veroorzaakt of toegebracht aan de deelnemer dan wel aan derden

– CTG  werkt met mensen die allen hun ethische overtuiging, waarden en normen hebben; hoge professionele standaarden zijn voor

CTG de leidraad om tot een optimale prestatie te komen.

– CTG zal conform de WBP en AVG/GDPR de belangen van haar deelnemers niet schaden

– CTG kiest een benadering waarbij trainers tevens coach zijn

– CTG stimuleert het opbouwen van een persoonlijk- en professioneel netwerk

– CTG stimuleert het gebruik van Internet en persoonlijke netwerken voor optimale informatie-uitwisseling

Richtlijnen: Van de deelnemers en trainers aan de trainingen wordt het volgende verwacht

– Erkenning en behoud van eenieders privacy

– Erkenning en stimulatie van eenieders persoonlijke- en professionele groei

– Erkenning en stimulatie van eigen -en andermans- sterke en zwakke eigenschappen / competenties

– Erkenning en behoud van ieders persoonlijke normen en waarden

– Ontplooiing te stimuleren door formulering van persoonlijke en professionele leerdoelen

– Respect te tonen voor mede deelnemers

– Acceptatie van consequenties en verantwoordelijkheden a.g.v. eigen handelen, zowel in woord en gedrag

– Erkenning dat meningsverschillen tussen deelnemers onderling en docenten/trainers, horen bij het leerproces waarbij ieders

mening blijvend gerespecteerd wordt en waarbij oplossingen gevonden dienen te worden als onderdeel van dit leerproces

Gedragscode:

– Verbaal, non-verbaal, dan wel geschreven uitingen van bedreiging of geweld tegen mede deelnemers, docenten/ trainers of

opdrachtgever/instelling zal onverkort leiden tot beëindiging van alle activiteiten voor de betreffende deelnemer

– Gedrag, leidend tot verstoring van het onderwijs leidt tot uitsluiting van de betreffende deelnemer

– Gebruik van alcohol, drugs en wapens, danwel het aanzetten van anderen hiertoe tijdens het onderwijs leidt tot uitsluiting

van de betreffende deelnemer

– Bedrog en aanzetten hiertoe leidt uitsluiting van de betreffende deelnemer

– Gebruik van mobiele telefoons, dect toestellen,  zoemers, piepers e.d. gedurende het onderwijs is niet toegestaan

– Het nuttigen van etenswaren gedurende het onderwijs is niet toegestaan

Computerethiek

– Verstoring van netwerken door activiteiten van de deelnemer leidt tot beëindiging van het computergebruik

– Gebruik van bestanden, anders dan eigen bestanden, is niet toegestaan

– Het stelen, danwel (bewust) infecteren, van bestanden leidt tot beëindiging van het onderwijs voor de betreffende deelnemer

– Het ‘achterlaten’ of installeren van ‘spyware’, wormen en/of virussen en/of programma’s waarmee gegevens verzameld kunnen

worden, anders dan voor het onderwijs bedoeld, is niet toegestaan

– Licentievoorwaarden van software dienen te worden gerespecteerd

– Het gebruik van computercapaciteit van anderen is niet toegestaan

– Voorkom een datalek: ga zorgvuldig om met (losse) usb-sticks en mail

– Gebruik in algemene mails de BCC regel

– Gebruik géén gevonden USB stick in uw computer; geef deze af aan de officemanager van CTG

– Tenslotte: ‘draag andermans geestesvruchten niet als uw eigen’.

Deze standpunten, richtlijnen, gedragscode en verklaringen ontvangt de deelnemer aan het begin van elk  leerprogramma

© CTG 2000-2018

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10-07-2018